vrijdag 10 april 2020

Goede VrijdagOmdat een gezonde wereld nog altijd mijn droom en mijn grootste wens is en blijft, mag ik schrijven. Want op deze wijze, heb ik de kans om mijn verhalen net als de boeken en gedichten die ik vanuit Onvoorwaardelijke Liefde voor ieder mens heb kunnen en mogen schrijven, met iedereen te delen.  En Vandaag deel ik nogmaals Het Natuurlijk Levensplan, omdat deze dag in het teken staat van herdenken en gedenken van Jezus en hen die gestorven zijn om ons allen te willen helpen om weer in Liefde, Geluk en Gezondheid te leven. 


Het Natuurlijk Levensplan!
BUT Most of All:
          
RELAX and enjoy every breath you’ll take!


Door elke dag te leven volgens Het Natuurlijk Levensplan wordt dat wat God van mij verlangt en God mij geeft één. Want God heeft het leven met reden vanuit de Drie- eenheid geschapen. Jezus is God èn Mens en heeft door het (op)geven van zijn leven, het letterlijk inzetten van zijn leven, voor de bestwil van ieder ander na Hem, dat gecreëerd waar God in al zijn wijsheid aan voorbij gegaan was. De mens die de vrije wil heeft is de mens die naast de vrije wil nu het meest waardevolle heeft om dat wat het leven biedt vorm te geven, de levensadem. De mens die dankzij God de Levensadem ingeblazen gekregen heeft en waarbij de 10 geboden op het hart geschreven staan, als de leidraad die nodig is om het leven op de meest liefdevolle wijze te leven. Want alleen door liefdevol te leven, door liefdevol voor jezelf en naar de ander te zijn, zul je dat uit het leven kunnen halen wat mogelijk is. Mogelijk ja, waardoor 1. God instemt met, 2. Jij aan jezelf werkt, 3. Wanneer je dat doet wat past en hoort zal dat wat je hart je ingeeft volledig in lijn zijn met wat jouw hoofd en al wat je nodig hebt om te weten, er weer zijn, dan zal de toekomst rooskleurig zijn. Want God heeft al Zijn kinderen lief, gelijk Hij de wereld liefheeft, onvoorwaardelijk.  

Alleen wanneer we in het hier en nu leven, de dag nemen zoals deze komt en doen wat op en in het moment nodig is, zal het leven de wending krijgen die God voor ons voorzag. De wending die God dankzij Jezus veilig heeft gesteld, met de zekerheid dat alles wat we denken, zeggen, doen en laten, bijdraagt aan dat wat de toekomst brengt. Want alleen dat wat wij zelf denken, zeggen, doen en of laten, draagt bij aan ons geluk en of ongeluk. Alleen dat wat wij zelf denken, zeggen, doen en of laten, geeft ons de les die we nodig hebben om het leven de meest mooie wending te geven die God ondersteunt. We mogen ons leven leven volgens ONS Natuurlijk Levensplan, omdat dit gelijk Gods Levensplan is en al wat daaraan bijdraagt, daarvoor van waarde is, zal God ons aanreiken. Alleen de mens die volgens zijn of haar ware natuur leeft, zal dat wat een bijdrage levert aan het gelukkig zijn zijn en dit als meest waardevolle geschenk ervaren. Want het gelukkig zijn, is de enige sleutel die past, het gelukkig zijn, is dat wat ertoe bijdraagt dat de mens in liefde, geluk en gezondheid kan leven. In liefde, geluk en gezondheid, met iedereen die en alles wat leeft. Want we zijn het leven, het kunnen en mogen leven en we zullen dat wat het Algemeen Belang dient nu als meest belangrijke levensles ervaren, de enige levensles die ons de Hemel op Aarde laat ervaren, Jezus heeft er Zijn Leven voor gegeven, opdat een ieder die in hem gelooft in het licht wandelt. Een ieder die in hem gelooft in Liefde en volle vrijheid leeft. Een ieder die in hem gelooft Rust heeft, Rust en Vrede. Want De rust is de enige wijze waarop er vrede is en vrede zal kunnen zijn!                                                                                                                                                

God is als elke vader en moeder, de persoon die het beste met Al Zijn kinderen voorheeft. God is als elke vader en of moeder en degene die het belang van zijn of haar kind voorop stelt. God is de vader die naast de rust op Zondag ook elke andere dag een bijdrage levert aan het geluk van al zijn kinderen. Door in het moment te leven zullen we zijn nabijheid mogen ervaren, door in het moment te leven en te zijn, zal een ieder datgene wat een bijdrage levert aan zijn of haar persoonlijk geluk weer in alle volheid mogen ervaren, zelf(s) zijn. Ja in alle volheid, omdat alleen de persoon die bewust en in het moment leeft, in staat is om waar geluk weer in alle volheid te ervaren. Het ware geluk te ervaren, wat hem of haar in staat stelt, om dat te delen wat een bijdrage levert aan het belang van iedereen die en alles wat leeft. Het Algemeen Belang, dat wat gratis is en op geen enkele wijze een belang zal zijn waar de ander buiten staat of op enige wijze aan zal kunnen verdienen, omdat het Algemeen Belang het enige is, juist dat is wat de wereld vooruit helpt. Het Algemeen Belang verder reikt en echt dat ziet wat nodig is, waar de behoefte toe is, zonder enig hulpmiddel waaraan verdiend wordt. Met enkel en alleen de hulp van Onze Vader in de Hemel, Jezus en vele helpers van licht die om ons heen zijn. Vele helpers van licht in de hemel en op deze aarde. Omdat elke helper van licht samen met God door Jezus, de rust nu overbrengt. Dankzij de Onvoorwaardelijke Liefde van God,  is nu alles weer mogelijk waar een ieder bij gebaat is. Dankzij Gods hulp,  Rust en Vrede, zal de kracht en de macht van het geld niet langer leading zijn. Zal de mens weer vrij zijn van elke belasting, omdat God dit op geen enkel moment voor ogen had, toen de hebzucht van de regerende, die zeggenschap wilde hebben, die dachten zonder te weten, onwetend waren, hun lot bezegelde. Het Lot Ja, omdat wij ons eigen lot zijn.LOT Liefde Onder Toezicht, Liefde Onvoorwaardelijk Trouw, Onvoorwaardelijk ja. Ik heb op deze aarde geen kinderen en zal dus alleen door het denken, zeggen, doen  en of laten van iets mezelf kunnen benadelen. Ja mezelf, waardoor ik er in eerste instantie zelf hinder van ondervind, hinder (ongemak) of gemak. De tijd en alle rust nemen om het verschil, Eigen Realiteit te ervaren is dat wat mij helpt objectief te zijn, daadwerkelijk de keuze te maken die het best past. Op dusdanige wijze, dat er geen enkel mens, dier of dat wat naast mij in leven is is, die er hinder van ondervindt. Ja, ER hinder van heeft of enige andere vorm van weerstand door ontwikkelt. Want evenals ik, zullen ook zij deze ervaring hebben, zullen zij, of zal dat wat voor hen van toepassing is, op vergelijkbare, zij het op een voor hen geheel eigen wijze, er zijn. En dit geldt voor mij en voor ieder ander naast mij, die bewust leeft, want het ergens hinder of (on)gemak van ondervinden zal vanaf nu weer zijn wat ertoe leidt, dat we gaan nadenken. Ja zullen gaan nadenken, zelfs bereid om de gevolgen van het eigen handelen te ervaren, datgene te ervaren wat als logisch gevolg en of logisch vervolg komt. Want iets wat op positieve wijze wordt ervaren en beleefd krijgt een positief vervolg, zal zonder nare gevolgen zijn en wezen. Dat geldt eveneens voor iets wat op geen enkele wijze positief is en dus ook een nadelig gevolg kent. Wanneer je dit allemaal weet en er van leert, kun je daar vanzelf en op geheel eigen wijze mee omgaan. Ja, doen en laten wat past, nu gehoord is, in ‘t Algemeen Belang, het belang van ons allen, iedereen die en alles wat leeft, omdat dat ONS leven is, ieders leven is.We mogen weer kind zijn. We kunnen het kind in onszelf en dat wat we als mens allemaal nodig hebben om onze eigen weg te volgen en te bepalen op geen enkele wijze meer uit balans brengen. Want het ons uit balans brengen, het ons uit balans laten brengen door wie of wat maar ook, is dat wat ertoe geleid heeft dat er nu zoveel mensen ziek zijn, er onrust en oorlog is en we geen genoeg meer hebben aan of geen genoegen meer nemen met, dat wat in wezen meer dan voldoende is, een eenvoudige leefwijze, De Liefdevolle Natuurlijke Leefwijze. Ik kies voor Ons Natuurlijk Levensplan en vertrouw erop dat “de wetenschap” en met name de mensen die hieraan denken te moeten verdienen, hier hun eigen verantwoordelijkheid weer in zullen nemen en deze ook zelf(s) zullen dragen. Ja want dit is waar God op toeziet, omdat het al veel te lang heeft geduurd, het veel te lang zo is geweest, dat veel mensen wegkwamen met mensonterende en mensonwaardige spelletjes, die zowel mens, dier als moeder aarde schade berokkend hebben. Onderzoek om dit te achterhalen is overbodig, omdat het zo is, een voldongen feit. Dat wat beslist is en de schade waar we als mens voor verantwoordelijk zijn, “de mensheid” voor verantwoordelijk is. Ja, de schade die alleen door schande en dus ook schaamte voelbaar was en is. Waardoor een ieder nu zelf weer verantwoordelijk is, door en voor een ieder omgezet in een heuse terugfluitactie, dealen met wat je als mens zelf veroorzaakt of veroorzaakt hebt. De mens die vanuit zijn of haar hart leeft, leeft gelijk Gods 1e gebod. Heb uw naaste lief gelijk uzelf. Zie https://www.allaboutgod.com/dutch/heb-uw-naaste-lief.htm


En ja, ik heb NU mijn naaste lief, gelijk mezelf, was mezelf voorheen in alle hectiek compleet vergeten. Weer echt van mezelf houden, is langzaam gestart vanaf het moment dat ik Jezus als mijn redder heb aangenomen. Dat heb ik in 2011 gedaan en daar ben ik nog altijd, tot in lengte van dagen dankbaar voor en om. Ja dankbaar voor, doordat ik toen pas echt ging luisteren naar de stem van mijn hart, wat deze mij te vertellen had. Ik ben dankbaar, omdat God mij op die wijze heeft laten weten dat ik naar de bewuste kerkdienst toe moest gaan. En dat ik naar deze dank en loofdienst gegaan ben, is wat nodig was, nodig omdat hij er op die wijze voor zou zorgen dat alles de juiste wending zou krijgen en nemen. De wending die God voorzag, de wending die God in al Zijn wijsheid en vanuit Onvoorwaardelijke Liefde voor de mens heeft laten plaatsvinden. Want ja, dat wat zijn of haar plaats in het Universum vindt, dat wat zijn of haar plaats in het Universum inneemt, is in staat om het leven te leven wat voorbestemd is. Het leven te leven wat voor hem of haar bestemd is, Zijn of Haar eigen leven. En elk mens, dier en dat wat leeft mag hier op geheel eigen wijze gehoor aan geven. De mens die het leven leidt in overeenstemming met God door Jezus, zal in zijn of haar “element” zijn. Dat doen wat werkelijk een bijdrage levert aan het eigen, maar nog veel meer aan het belang van iedereen die en al wat leeft, het Algemeen Belang. Want het leven bestaat uit het samenzijn met, het leven bestaat uit het dagelijks samenleven met, samen met iedereen die en al wat leeft. En de mens die zijn of haar leven in het teken van God en al wat van waarde is leeft, zal de hulp van Jezus ontvangen. Zal de hulp van God door Jezus ontvangen om dat te doen en dat te bewerkstelligen wat van Groot Belang is. Van het Allergrootste Belang en het meest belangrijke voor de totale wereld is, zal weer de Onvoorwaardelijke Liefde Zijn. Door alles wat is, alles wat was en alles wat ooit maar zal zijn, met een ieder die en al wat leeft op positieve wijze te delen. Want Onvoorwaardelijk Liefde is, Delen zonder er iets voor terug te verwachten, Altijd.
  

Want wat van belang is voor onszelf, ja je leest het goed voor onszelf, is van belang voor ieder ander. Wat van belang is voor mijzelf, is van belang voor iedereen die en al wat leeft en ja iedereen die en al wat leeft, mag daar op geheel eigen wijze een invulling aan geven. De invulling die hem of haar helpt optimaal zichzelf of haarzelf te zijn. Want alleen de mens die zichzelf of haarzelf is, is de mens die volledig zonder toevoegingen zichzelf of haarzelf is, is in staat de wens van God door Jezus vorm te geven. Ja heeft het eerste gebod: “Heb de Heer, uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand”, volledig samen met het tweede gebod: “Heb uw naaste lief gelijk uzelf”, wat daar meteen een afgeleide van is en daardoor in wezen gelijk is aan, begrepen. Ja, heeft begrepen dat Jezus alle schulden heeft ingelost. We het dankzij Hem alleen aan onszelf verschuldigd zijn, om ons leven volledig in en naar waarheid te leven. Want alleen door onze eigen waarheid als waarheid aan te nemen, door de waarheid die God door Jezus in ons hart geschreven heeft ons leven te laten leiden, zal er geen vijand meer zijn, zullen we vrij zijn van al wat en iedereen die ons schaadt. Zullen we Vrij Van Schuld zijn En Zonder Last zijn.


Want de mens die in iedereen die en al wat leeft het goede ziet, is zonder angst maar wel voorzichtig, waakzaam en daardoor op zijn of haar hoede, past op en doet geen onverantwoorde dingen, neemt de ander als het ware in bescherming en daarbij vertrouwt deze mens volledig op het feit dat God de mens zo gemaakt heeft, dat een ieder weer het juiste met de mens en al wat leeft voorheeft. De mens die van nature is en in iedereen die en al wat leeft enkel en alleen het goede ziet of naar boven brengt, is in staat de wereld te transformeren. Te transformeren ja, door dat te doen wat elk mens van nature de mogelijkheid geeft, om zijn of haar ware ik te ontdekken. Ja zijn of haar ware ik, de persoon die hij of zij is. Want de mens die in iedereen die en al wat leeft de reden ziet, is persoonlijk in staat om dat wat onder woorden gebracht mag worden weer uit te spreken, zodat iedereen die en al wat leeft erbij gebaat is. Bij gebaat is en er daardoor profijt van heeft. Want iedereen is van de wereld en de wereld is werkelijk, maar ook zeker wezenlijk van iedereen. We zijn deel van een groter geheel, iedereen die en al wat leeft. Door onze gegeven en aangenomen rol te vervullen, door de rol te vervullen die bij ons past en hoort en die God ons in al zijn wijsheid liefdevol gaf, zal alles exact de bestemming krijgen die er mag zijn. De bestemming, onze bestemming welke plaatsvindt, plaats krijgt, ja de natuurwetten, wat werkelijk voorbestemd is, nu plaats heeft en op deze wijze ondersteund wordt.

Wanneer wij als mens ons leven op de meest verantwoorde wijze leven, zal dat wat past en hoort, dat wat gepast en gehoord is, antwoord krijgen, het antwoord zijn, het vervolg en verloop zijn van wat werkelijk in ieders belang is. In het belang van een ieder die en al wat leeft, het Algemeen Belang. Het belang waar iedereen die en al wat leeft bij gebaat is, waardoor de baten kostenoverstijgend zijn en dat wat werkelijk van waarde is weer de voorkeur geniet. Ja, de voorkeur, de begunstiging, de eerste keus, de gunst, de keur, de keus of keuze, de neiging, de onderscheiding, de optie, de prae, de pre, predilectie, preferentie, prioriteit, recht van voorrang,  verkiezing. verkiezing boven iets anders, voorliefde, voorlief en smaak. Voor lief ja, en over smaak valt niet te twisten, die is persoonlijk, is eigen en ja ONS goed recht.

Met recht ja, Ons Goed Recht, Ons Geboorterecht en dat wat God met de Vrije Wil bedoelde, de keuze die iedereen die leeft, die zijn of haar leven leeft, zelf mag maken. Een keuze die door geen ander dan jijzelf, geen ander dan God beoordeeld, laat staan veroordeeld kan worden, mits je jouw boekje niet te buiten gaat. Mits jij je aan het met God overeenstemmende manuscript houdt. Dat wat jij aangaf met zekerheid en vertrouwen te kunnen leven, dat wat jij op je genomen hebt, vanaf het moment waarop God jou de keuze liet. Ja Jouw Eigen Keuze op basis van de Jouw Vrije Wil en iedereen die en al wat hieraan tornt, iedereen die en al wat de door jou gemaakte keuze op enige tijd en wijze ongedaan maakt, is degene die de gevolgen daarvan zal mogen of zelfs zal moeten dragen. De wet van oorzaak en gevolg, de wet die het leven is en het leven laat. Laat het daarom zijn en leef je leven zoals dit voor jou het beste voelt.  En wijzigt dit gevoel, dan mag jij er zelf een andere wending aan geven, doordat God samen met jou de regie heeft, jij met God door Jezus jouw eigen verkozen en gekozen Leven Onvoorwaardelijk Liefdevol leven mag. Alleen door in het hier en nu te leven, door elke dag te nemen zoals deze komt, heeft God samen met jou de regie in handen, ben jij dankzij Jezus weer liefdevol en zonder last jouw leven.

Want: “Leven Is Genieten van alles wat je mee mag maken, zien en doen.”
                                                                       &
“Liefde is, houden van het leven en allen die je dierbaar zijn.”  

                                          Let It Be!
                         
En heb jij inmiddels de tijd genomen om mijn Blog-verhalen en of boeken te lezen, ben jij de persoon, de uitgever die mij wil helpen, die mijn boeken wil uitbrengen, dan hoor ik je heel graag! 

Ben jij de uitgever, die ervoor zorgt dat mijn boeken gebruikt kunnen en mogen worden, om de wereld van vandaag weer de wereld van morgen te laten zijn?  De wereld van morgen, de hemel op aarde, dat is mijn wens, mijn doel en mijn missie in het leven." 

Ben jij er klaar voor om jouw leven te leven, jouw eigen gekozen leven een kans te bieden, HELP JEZELF &  HELP DE ANDER! Ik weet dat het werkt, je vanuit overvloed zelfs weer alle hulp krijgt die nodig is en God je via Jezus met alle liefde geeft. Hoewel ik het schrijven even tijdelijk op de 2e plaats heb gezet, ben ik weer gestart met bloggen, deel ik vanaf vandaag weer alles met iedereen die ook Volmaakt, Gelukkig Zichzelf wil, kan en mag, kortom durft te zijn! Ik vertrouw er volledig op, dat dat zal gebeuren wat nodig is, wat mag, omdat Onze Vader in De Hemel de regie heeft, moeder Aarde maar ook Moeder Natuur de regie vanuit Onvoorwaardelijke Liefde door Jezus en vanuit Jezus Naam zullen blijven begeleiden. 

Download mijn gratis boekje "Leven leren herinneren weten" via de boekenwinkel op www.dehof van het heden Luisteren kan natuurlijk ook via: https://www.youtube.com/watch?v=NwwuvZEltjk&feature=youtu.be 

Want ook nu op deze speciale dag, zullen alle liefdevolle verbindingen er zijn en deze mooie gedachte voor eeuwig mogen ondersteunen. Wanneer je van jezelf houdt, kun je van een ander houden en positieve emoties en gedachten helpen ieder mens daarbij. Want als de ander zich goed voelt, voel jij je goed, hoe simpel kan het zijn?  

Liefdevol Leven ~ Liefdevol Zijn ❤️

woensdag 8 april 2020

Het Gebed wat Liefde heet.


Het Gebed wat Liefde heet.

Mag ik verlangen naar een leven zonder zorgen,
voor iedereen die en al wat leeft.
Mag ik verlangen naar meer verdraagzaamheid,
voor iedereen die welwillend is,
dit toont en liefde geeft.

Mag ik verlangen naar Samenzijn,
nog meer dan ooit in de geschiedenis heeft bestaan.
Niet omdat ik er profijt van heb of ondervind,
maar juist omdat het nodig is,
om door te kunnen gaan,

met leven, Lieve God, Heer Jezus en alle Grote Meesters
van Deze wereld, Gelijk het Universum, Het Heelal.
Wat zou het leven anders voorstellen,
geen zonsopkomst of ondergang,
geen maan, geen sterren of andere planeten,
alleen ’t Al.

Het Al of alleen zijn, Alles of niets, wat mag ik kiezen.
Samenzijn een leven lang, geen tijd meer te verliezen.

Alle tijd, alle mogelijkheden, voor iedereen die
en al wat ooit vanuit een goede intentie is gestart
en begonnen.
Want nogmaals Lieve God, Heer Jezus, alle Grote
Meesters van het Universum, Het is nu genoeg geweest,
de duisternis is overwonnen.

Met alle liefde, licht en kracht.maandag 23 maart 2020

Gedichten voor vandaag!De crisis en wie nu de verantwoording neemt.

Hoe is het toch mogelijk, dat we met al onze wijsheden,
in een heuse crisis terecht zijn gekomen.
Ja, wanneer je het hoofdstuk uit mijn boek gelezen hebt
en de grote verschillen daarbij gezien,
dan kon het toch eigenlijk niet anders
en moest het er echt een keer van komen.

Een mens voelt zich niet meer verbonden met de ander,
is alleen met zichzelf bezig en voor het eigen belang.
Wie staat er nog stil bij wat de verschillen doen met mensen,
maakt dat je niet angstig of soms zelfs bang.

De verschillen die ongewild en onbedoeld steeds groter zijn geworden,
kunnen we niet meer tegengaan of terugdraaien.
Wat we wel kunnen doen,
is een beroep op het gezonde verstand van de grootverdieners,
niet voor het persoonlijk belang,
maar zelfs voor een goed doel, om de wereld te verfraaien.

Door nu daadwerkelijk actie te ondernemen,
kunnen we wel voor een ommekeer zorgen,
daarmee rust en vrede creëren.
Dat zou toch iedereen moeten willen,
een wereld waarin kinderen zonder zorgen,
op kunnen groeien en leven,
weer ongestoord buiten kunnen spelen,
valt dit te realiseren.

Ik weet dat het mogelijk is, wanneer iedereen zich,
daarvoor inzet en zijn medewerking verleent.
Niet om jezelf in de schijnwerpers te zetten
of op een voetstuk te plaatsen,
maar voor het algemeen belang en één doel alleen,
omdat je het oprecht bedoelt en vanuit je hart meent.
Emoties en begrip

Wanneer je als mens om leert gaan met je eigen emoties,
kun je ook omgaan met de emoties van anderen.
Begrip opbrengen voor de betreffende situatie of
de reactie van een ander persoon,
iemand niet willen veranderen.

Natuurlijk zul je het niet altijd eens zijn met wat de ander denkt of doet.
Want wat voor jou geheel onmogelijk lijkt,
voelt voor de ander vaak toch echt heel goed.

Probeer bij alles wat je doet wel rekening te houden met de ander,
maar nooit ten koste van jezelf,
degene die jij bent in persoon.
Jouw natuurlijk handelen, zal dan niet leiden tot blokkades,
omdat je reageert vanuit je hart,
voor jou niet ongewoon.

Oordeel niet maar leer te voelen,
waarom de ander zo is geworden en de wijze waarop hij reageert.
Je hoeft geen psycholoog te zijn om te begrijpen wat de ander voelt,
meeleven is nooit verkeerd.

Meelijden is echter iets wat onnodig veel energie vraagt,
zonder dat dit uiteindelijk leidt tot resultaat.
Steun de ander zo vaak wanneer je dit kunt,
zolang je de zorg maar bij de ander laat.
Toon, laat zien of zeg dat je betrokken bent,
je oprecht hoopt dat het snel weer beter gaat.
Daar heeft een ieder behoefte aan, stel je een goede daad.
Vanzelfsprekend of niet

Wanneer je als persoon in balans bent,
ervaar je dit als een vanzelfsprekend iets.
Weet echter dat dit niet altijd het geval is,
een ander beseft dit vaak niet, zegt het niets.

Jij hebt als mens de gelegenheid gekregen,
om te komen op het punt waarop je kennismaakt,
met je eigen ik, jij als persoon.
Dit voelt voor jou wellicht heel bijzonder,
maar misschien ook normaal of gewoon.

Wanneer je je hele leven lang de dingen doet,
vanuit jezelf, je hart, dus eigenlijk een natuurlijke reactie.
Dan zul je nergens moeite mee hebben,
gaat het als vanzelf, in een minuut, 
seconde of zelfs deel daarvan, een fractie.

Waarom zou je de dingen dan anders doen,
omdat het zo hoort of omdat men het van je vraagt.
Het leren van iets nieuws hoort bij een ieders ontwikkeling,
maar zorgt soms dat juist het vinden van de balans vertraagt.

De maatschappij waarin we leven,
vraagt vaak teveel van een persoon, iemand als individu.
Luister naar je innerlijk, je gevoel, probeer te leven in het nu.

Sta dagelijks een moment stil,
bij wat jij vanuit je hart wilt doen, meemaken of zien.
Dan zul je oprecht een juiste keuze maken,
al lijkt dit voor een derde soms anders misschien.
 Oordelen of keuzes maken

Waarom oordeelt iemand en waarop is dit gebaseerd,
voelt iets goed of voor jou absoluut verkeerd.
Wanneer je probeert om te zien wat daarvan de reden is,
geeft het je inzicht of zelfs het antwoord als ik me niet vergis.

Natuurlijk is het makkelijk gezegd dat je niet moet oordelen,
je bent en blijft nog altijd mens net als zo velen.
Probeer met een open blik te zien wat er gebeurt,
er daarop volgt en of het jou iets te bieden heeft.
Het kost je niets dan geduld, even afwachten,
je zult zien dat dit je uiteindelijk lucht en de vrijheid geeft.

Vrij te zijn van het oordelen en onnodige gedachten,
is iets wat ik iedereen toe wil wensen.
Leren van ervaringen van anderen dan je familie,
Vrienden, maar met name van “vreemde” mensen.

Mensen waarmee je vanaf de eerste kennismaking niets gemeen hebt,
omdat niets je aanspreekt of juist het tegenovergestelde daarvan.
Hoe weet je zeker dat je gelijk hebt,
de persoon werkelijk is zoals jij dacht, oordeel niet, je weet dat dit kan.

Geniet van ieder moment wat niet gepland is,
op de agenda staat of van te voren is bepaald.
Jij staat open voor een nieuwe ervaring,
spontaan, misschien zelfs onbezonnen,
laat het gebeuren, wie oordeelt of jij faalt?

Het is geheel jouw keuze, jouw eigen wil en wens.
Geweldig toch dat dit kan, dat is het voordeel van een mens.
Blij dat ik een mens ben!

Besef je dit ook weleens wanneer je ’s morgens wakker wordt?
Lekker doen wat je wilt, op jouw manier,
je eigen keuzes maken, zelfs over het eten op je bord.

Wanneer je niet als mens geboren zou zijn,
ben je geheel afhankelijk van de zorg van anderen,
dat kan leuk zijn, het lijkt mij niet fijn.

Zelf beslissingen nemen, je eigen plannen maken,
niemand die zegt dat iets moet, wanneer of waar,
en weet je, er bestaat geen plicht verzaken.

Alle dingen die je door een ander worden opgelegd,
veroorzaken druk, verplichtingen, slokken je tijd op,
maken van jou een robot, een computer,
waardoor jij je waarde verliest, ik meen het oprecht.

Leef, geniet en ervaar dagelijks de mooie dingen van het leven,
overal waar je bent of gaat.
Wanneer je dicht bij jezelf blijft,
geen schade toebrengt aan iets of iemand,
dan weet je dat je sterk in je schoenen staat.
Het pad wat jij bewandelt, daadwerkelijk door jou gekozen is,
zelfs wanneer je het leven laat.

Ieder mens mag dit ervaren,
wanneer hij er maar voor gaat,
actie onderneemt of meer direct “ervoor kiest”.
Jij bent de enige persoon die jouw leven leeft,
zorg dan dat dit voor jou zo waardevol mogelijk is,
zodat je geen tijd verliest.
 Het nut van ziek zijn, pijn en verdriet!

Waarom moeten mensen lijden,
heeft iemand pijn en verdriet?
Kiezen we daar echt zelf voor,
dat geloof je toch niet?

Zouden mensen er werkelijk voor kiezen,
om ziek te zijn en dat soms hun hele leven te blijven?
Wanneer je dit zelf gelooft, ben je op de goede weg,
kun je het verloop van jouw eigen levensverhaal schrijven.

Mag je dit zeggen tegen iemand die zijn hele leven al ziek is,
daardoor afhankelijk van medicijnen en terugkerende opnames,
in een ziekenhuis of behandeling door specialisten.
Ik weet dat het hard is, vind het vreselijk verdrietig,
maar moet je zeggen dat dit veelal de waarheid is,
ik zou zo graag willen dat meer mensen dit al wisten.

Ook dit heeft te maken met de keuze die we krijgen,
voor we geboren worden en “levensvatbaar” zijn in het gekozen leven.
Wanneer je als baby het eerste daglicht ziet, zul je het best lastig vinden,
zou je ziel nog het liefst gewichtloos zweven.

Natuurlijk zullen er mensen geboren worden die nog
 “oud zeer” zullen moeten aanpakken, verwerken, loslaten,
wanneer dit niet mogelijk is of blijkt, volledig accepteren.
Een ziekte dient een hoger doel, je kunt je erin berusten, 
het als een last zien,
waardoor het uiteindelijk iets ongeneeslijks wordt, 
je leven beheerst waardoor je geen controle meer hebt over jouw leven 
of je pakt het met beide handen aan,
ziet het als uitdaging, jouw proces om juist datgene wat voor jou bestemd is,
er uiteindelijk iets van te mogen leren.
Het belang van het uiten van emoties!

Wat is het nut van het hebben van emoties en het kunnen uiten daarvan,
kan iemand mij dit vertellen?
Het is eigenlijk net als met telefoneren, iemand willen spreken,
doordat je niet life met hen kan praten, de nood wel hoog is,
doe je dit niet door te schrijven maar te bellen.

Direct contact, omdat je de ander wilt laten weten,
wat je op je hart hebt, waar je mee zit en hoe het nu met je gaat.
Een bericht per email of brief kan natuurlijk ook altijd,
maar juist de intonatie, de wijze waarop je stem klinkt,
het meteen kunnen praten over is belangrijk, waar het om gaat.

Wanneer je niet uit waarmee je rondloopt,
kan het een sneeuwbal effect creëren
of juist doven als de vlam van een kaars of het vuur in de haard.
Om nog maar eens terug te komen op de tegenstelling van de kou en de warmte,
hoe kan iemand zeggen welke van deze twee jij ervaart
en wat is dit laatste je uiteindelijk waard.

Er zijn echter meer ervaringen dan de twee uitersten die ik noemde,
dat mag en kan ik je nu al zeggen en laten weten.
Waarom jij juist het ene voelt en de andere niet,
dat is omdat jij een eigen persoon bent, wil je dit nooit vergeten.

Jouw emoties zijn niet raar of vreemd
en zeker niet iets wat onbesproken moet zijn of blijven.
Wanneer je er niets mee doet, kan het een blokkade vormen,
iets waar je alleen niet meer uitkomt, zelfs hulp bij nodig hebt,
praat erover, schreeuw het uit, zou je dit niet durven,
ga het dan in hemelsnaam van je afschrijven.

Emoties, zijn er om jou te leren voelen wat voor jou goed is
of juist het tegenovergestelde daarvan, helemaal niet.
Luisteren naar een ander en advies inwinnen,
over de wijze waarop je ergens mee om kunt gaan,
is niet verkeerd, het is maar net hoe jij dit ervaart en ziet.

Dat je ook hierin altijd bij jezelf moet blijven,
is iets wat ik nog eens extra mag, zelfs moet benadrukken en herhalen.
Het klinkt misschien raar, het is net als met het lezen van een boek of horen van verhalen.
Iedereen heeft zijn eigen interpretatie of beeld van iets,
zijn eigen mening zodat het lijkt of jij het eerst moet vertalen.

Jij hoort, voelt en ziet de dingen zoals jij dit wilt zien,
ervaren en natuurlijk zelfs ook beleven.
Jij bepaalt uiteindelijk ook zelf hoe je ergens mee omgaat,
weet dat het altijd goed is, het is mij om het even.

Wat ik graag wil is mensen helpen om ten volle van het leven te genieten,
daarbij hun kwaliteiten te leren kennen en de voordelen daarvan te mogen ervaren.
Zie het maar net als met het nemen van een grote beslissing,
iets waarvoor je alles overhebt, wanneer je dit met heel je hart doet,
iets wat voor jou belangrijk is, niet te evenaren.

Zou je in het hier en nu niet doen wat je graag wilt,
waarvan je droomt, je hart je eigenlijk ingeeft.
Dan zul jij je altijd afvragen, waarom het allemaal zo moeizaam was,
soms zelfs gedoemd te mislukken, het niet is waarvoor je gekozen hebt,
alsof je niet je eigen leven maar het leven van een ander leeft.
Vertrouwen!

Vertrouwen hebben in is de basis van alles wat er is, bestaat.
Dit zorgt ervoor dat je door alles heen komt, er voor gaat.
Wanneer een arts in tijd van nood niet die basis bieden kan,
ben je overgeleverd aan de Goden, ja daar zit je dan.

Jij met een probleem waarvoor je echt hulp wilt, ook nodig is.
Een stap naar de oplossing, niet het in stand houden ervan,
ja echt waar, dat is het werkelijke probleem, daar ging het mis.

Dat een mens doormaakt wat nodig is, is niet om je te pesten
of op te zadelen met een last, maar omdat je er echt van leert.
Vertrouwen houden in een goede afloop en mensen die van je houden,
is helemaal goed, dit is zeker niet verkeerd.

Jij als arts hebt het leven van een mens in handen,
dat is ook je roeping, hier heb je voor gekozen, jaren voor gestudeerd.
Maar het werkelijk helpen komt niet vanuit een boekje of vanuit je hoofd,
je hart is de enige juiste raadgever, de bron van goed en kwaad,
luister ernaar dit is nooit verkeerd.

Stop met oordelen, denken over, stel je open voor de persoon die tegenover je zit
en jouw hulp nodig heeft.
Dan kun je er echt voor zorgen dat de persoon geholpen wordt,
hij een ziekte overwint, deze uiteindelijk overleeft.

Terug naar de natuur is belangrijk, omdat God geen persoonlijk gewin kent,
ons alles wat nodig is heeft gegeven.
Niet om er rijk van te worden of er economisch belang bij te hebben,
maar gelukkig te zijn, in liefde en vrede met elkaar te mogen leven.
Respect!

Wat wordt er in hemelsnaam bedoeld met respect,
kun je dat voelen of zien, ja inderdaad voor jezelf en bij de ander.
Het heeft te maken met het laten,
iemand niet iets opleggen of verplichten,
jij wilt toch ook niet dat ik jou verander.

Toch is en blijft dat best lastig en som een moeilijk verhaal.
Wanneer je ziet dat iemand zichzelf te kort doet,
het er zelfs voor zorgt dat de ander zichzelf schaadt.
dan wil je zo graag ingrijpen,
dat dit moeilijk gaat heeft alles te maken met begrijpen,
je spreekt als het ware een andere taal.

Wat voor jou goed is hoeft voor de ander nog niet goed te zijn.
Het zou het leven natuurlijk wel een stuk gemakkelijker maken,
denk je werkelijk, is dat echt zo fijn?

Wanneer iedereen dezelfde mening heeft, alles doet zoals jij.
Dan valt er niets meer van de ander te leren,
in het begin zal dat heerlijk voelen,
toch ben je op het eind niet blij.

Nooit meer tegenspraak of iemand die je wijst op een andere visie
en nog veel meer mogelijkheden.
Alsof je je leven al ingevuld hebt,
je niet meer vooruit kijkt alleen maar teruggaat naar het verleden.

Natuurlijk kun je je daarmee heel gelukkig voelen,
volledig vertrouwd en voor jou helemaal goed.
Voor een ander kan dit het tegenovergestelde betekenen,
ja en dan is er weer ieders keuze, respect voor alles wat jij,
maar ook de ander wil, beweegt en doet.
Wat is het belang van bezit?

Wat is het belang van bezit en waarom zou je er zo veel mogelijk van vergaren?
Ben je keer op keer blij met het nieuw verkregen goed of wil je steeds weer iets anders,
dan kun je er beter voor sparen.

Op het moment waarop dat wat je wilt kunt kopen,
daadwerkelijk binnen bereik is, ben je er echt blij mee.
Je hebt er moeite voor gedaan, jezelf er andere dingen voor ontzegt,
jezelf niet laten gaan, door je te laten verleiden,
geen ja gezegd, geen misschien, maar gewoon ronduit nee.

Je hebt voet bij stuk gehouden, je niet over laten halen tot het kopen,
in een opwelling, als een impuls.
Je bent standvastig gebleven in je besluit,
eerst het geld en dan pas de goederen,
niet als zo velen die de lusten voor de lasten hebben gekozen,
ondoordacht als een lege huls.

Wanneer je van jongs af aan hebt geleerd,
om zelf de verantwoording te dragen,
het respect gekregen van je ouders of verzorgers,
om zelf te mogen beslissen en te kunnen kopen.
Dan denk je echt wel goed na voor je je geld uiteindelijk uitgeeft,
omdat je er zoveel moeite voor hebt gedaan
en absoluut niet door alleen maar naar de bank te lopen.

Je hebt nagedacht over de voors en tegens,
dat wat jou aan het einde van de rit de werkelijke reden van aanschaf
of de uiteindelijke doorslag daarvoor heeft gegeven.
Niet alleen omdat wat je wilde kopen,
een hoge financiële waarde vertegenwoordigt,
jou gelukkig maakt,
maar juist de echte betekenis van datgene,
het echte beleven.
Samenleving

Weet je wat het woord samenleving inhoudt
of eigenlijk beter gezegd betekent?
Wanneer je erover nadenkt, je je er ook werkelijk mee bezig houdt,
kun je er een bijdrage aan leveren, er invulling aan geven,
alsof je je eigen boek schrijft, de illustraties schetst, tekent.

Het zou zo mooi zijn wanneer iedereen dit weer doet, er mee bezig is,
actie onderneemt, zich inzet, ermee aan de slag gaat.
Dan zal de wereld, er snel weer een stuk beter uitzien,
krijgen we weer nieuwe kansen en mogelijkheden, tips en adviezen.
die we kunnen delen, dit keer liefst zonder dat het de ander schaadt.

De jaren van weleer, zullen we niet meer terugkrijgen,
dat moeten we ook niet willen, waarom zouden we die herhalen?
Vooruit kijken naar de toekomst, met de dag leven,
dromen over wat er komen gaat, zonder te verdwalen.

Ja, dat is namelijk wat er is gebeurd, heel veel mensen,
“bijna iedereen”, is verdwaald en daardoor het realiteitsbesef kwijt.
Door alle dingen die gepland staan, of wat de agenda zegt,
zien we niet meer wat werkelijk nodig is, leven in het nu,
want dat is echt het enige wat ons vrij pleit.

Vrijheid, om te doen en laten wat we willen,
omdat het ieder individu op zich iets oplevert
daarnaast iets voor ons allen doet.
God heeft ons een eigen wil gegeven,
om keuzes te maken, voor onszelf, de ander,
ja zelfs voor Moeder aarde en alles wat daarop leeft,
wat een vertrouwen zeg, voelt dat niet goed?

De 10 geboden staan bij ieder mens in het hart geschreven.
Het verschil tussen goed en kwaad,
biedt ons tevens de mogelijkheid,
om in vrede, liefde en geluk,
ieder afzonderlijk of met elkaar,
te kunnen en mogen samenleven.
Verwachtingen

“Je kunt nooit iets van iemand verwachten,
tenzij je het aan hem vraagt en zelfs dan nog niet eens”,
dit zijn mijn standaard woorden, heb jij hier al over nagedacht?
Een mensenleven kent ups en downs, er gebeuren zoveel dingen,
waardoor iemand zich niet vast kan leggen, niet uit onwil,
ik noem het liever overmacht.

Iedereen wil altijd zekerheid, er vanuit gaan,
een veilig gevoel hebben, weten dat het goed is, een gegeven.
Niet omdat de ander daar een bijdrage aan kan leveren,
meer omdat het de basis vormt, verwachtingen,
noodzaak in een mensenleven.

“Eerst zien en dan geloven”, een gezegde,
een uitspraak die te pas en te onpas wordt gedaan.
Helaas is dit waar we op zijn gaan vertrouwen,
in zijn gaan geloven, dit vormt bij vele mensen,
de zekerheid van het bestaan.

Er is echter geen enkele zekerheid, omdat je dit zelf bepaalt,
jij als mens, een kind van God en onderdeel van een groter geheel.
Wanneer je dit beseft, gelooft en vertrouwen hebt,
dan lukt eigenlijk alles, of  in ieder geval veel.

Deel je kennis en dat wat je ervaren hebt,
met iedereen die dit wil weten, zien of horen.
Jouw leven is een reis, vol met herinneringen,
die je als een drie dimensionale film, weer kunt geven,
vanaf het moment waarop je bent geboren.

Dit geldt voor elk bewust mens,
iedereen die in het nu leeft.
Het maakt daarbij niet uit, wat je bezit,
het gaat erom wat je geeft.